READING AND CRITICAL THINKING SKILLS OF UNDERGRADUATE STUDENTS: A QUANTITATIVE ANALYSIS

Jana Javorcikova, Mária Badinská

DOI Number
https://doi.org/10.22190/JTESAP2104655J
First page
655
Last page
666

Abstract


This study is an analysis of quantitative research conducted in September 2020, based on a 113-respondent sample unit of adult readers in English (100 Slovak and 13 international respondents). Researchers analysed respondents’ abilities to evaluate a text critically; i.e. to identify its assumed author, genre, organization of the text, and the importance of the text for the reader and his or her community. Research outcomes proved that university undergraduates in Slovakia do not possess a good command of critical reading skills for academic reading in four out of five items. International students outscored Slovak students in two items; the research proves the need to intensify preparation of undergraduates in critical thinking in order to fit the needs of a changing society and reading load.

Keywords

critical thinking, reading comprehension, reading performance, motivation, micro-skills, macro-skills

Full Text:

PDF

References


Alderson, Charles J. 2005. Assessing Reading. Cambridge: Cambridge University Press.

Badinská, Mária, and Bathgate, Frances M. 2016. “The Application of the Paulian Framework of Critical thinking to Human Rights Education at the Tertiary Level.” In Human Forum, edited by Jarmila Androvičová, 89–101. Banská Bystrica: Belianum.

Cameron, Lynne. 2001. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press.

Cottrell, Stella. 2005. Critical Thinking Skills. Developing Effective Analysis and Argument. New York: Palgrave Macmillan.

Browne, Neill, M. and Keeley, Stuart M. 1981. Asking the Right Questions – A Guide to Critical Thinking. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Duron, Robert, W., Limbach, Barbara, and Waugh, Walter. 2006. “Critical Thinking Framework For Any Discipline.” International Journal of Teaching and Learning in Higher Education 17, no. 2 (2006): 160–166.

Elder, Linda, and Paul, Richard. 1996. The Analysis and Assessment of Thinking. Tomales: Foundation For Critical Thinking.

Elder, Linda, and Paul, Richard. 1997. “Critical Thinking: Crucial Distinctions for Questioning.” Journal of Developmental Education 21, no. 2 (Winter): 34–35.

Ennis, Robert, H. 2011. “The nature of Critical Thinking: An Outline of Critical Thinking Dispositions and Abilities.” The Sixth International Conference on Thinking at MIT, Cambridge, MA, July, 1994. Last modified May 1, 2011.

http://faculty.education.Illinois.edu/rhennis/documents/TheNatureofCriticalThinking_51711_000.pdf

Gavora, Peter, ed. 2012. Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka. Nitra: Enigma.

Grabe, William, and Stoller, Fredericka. L. 2011. Teaching and Researching Reading. Harlow: Pearson Education.

Gura, Radovan. 2005. “Práca s odborným písaným textom – Compte Rendu” In Sborník příspěvků z konference Profilingua, edited by Zlata Hokrová, 114–118. Plzeň: Západočeská univerzita.

Hanesová, Dana. 2014. From Learning Facts to Learning to Think. Banská Bystrica: PF.

Hankerová, Kristína. 2019. Dyslexia a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v cudzích jazykoch. In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VI., edited by Žaneta Balážová, 50–59. Zvolen: TU.

Höhn, Eva. 2020. “Kultúrna identita” In Mestá a ich príbehy—európska učebnica o kultúrnych tradíciách, edited by Eva Höhn, 21–28. Banská Bystrica: DALI BB.

Javorčíková, Jana, and Kováč, Stanislav. 2018. “Motivation to read: facts and myths.” In Radomskie studia filologiczne 7, no. 1 (2018): 27–36.

Kolečáni-Lenčová, Ivica. 2020. Linguistic Landscape and Reading Comprehension in foreign Language Teaching. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research, 10(1), 160-164.

Koper, Ján, and Kováčik, Branislav et al. 2019. Postdemokracia ako proces hľadania novej kvality demokracie. Praha: Naše vojsko.

Larson, Jonathan L. 2013. Critical Thinking in Slovakia after Socialism. Rochester: University of Rochester Press.

Lipman, Mathew. 1988. “Critical Thinking – What Can It Be?” In Educational Leadership 46, no. 1 (September): 38–43.

Lojová, Gabriela, and Straková, Zuzana. 2012. Teoretické východiská vyučovania angličtiny v primárnom vzdelávaní. Bratislava: Univerzita Komenského.

Mistrík, Jozef. 1997. Štylistika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Oxenden, Clive, and Latham-Koenig, Christianna et al. 2001. English File (Upper-intermediate). Oxford: Oxford University Press.

Oxford, Rebecca L. 1990. Language Learning Strategies: What every teacher should know. New York: Newsbury House.

Paul, Richard, and Elder, Lynne. 2006. The Thinker´s Guide to The Art of Socratic Questioning. Tomales: The Foundation for Critical Thinking.

Paul, Richard. 2005. Critical Thinking: What? Why? How? January 6, 2021,

https://ctwhatwhyhow.weebly.com/richard-paul.html

Paul, Richard. 1995. Critical Thinking: How to Prepare Students for a Rapidly Changing World. New York: Foudation for Critical Thinking.

Paul, Richard, Binker, et al. 1995. Critical Thinking Handbook: High School: (A Guide for Redesigning Instructions). Santa Rosa: Foundation for Critical Thinking.

Piršl, Danica, Popovska, Solzica and Stojković, Nadezda. 2017. “Critical Thinking, Strategic Learning and Metacognition in ESP.” The Journal for Teaching English for Specific and Academic Purposes 5, no. 3 (2017): 603–613.

PISA, 2018. In https://www.oecd.org/pisa/PISA-results_ENGLISH.png

Rošteková, Mária. 2019. “In search of adequate educational policy for foreign language teaching in Slovakia.” In XLinguae: European Scientific Language Journal 12, no. 1XL (2019): 66–81.

Scholes, Robert. 1991. Protocols of Reading. New Haven: Yale University Press.

Sartori, Giovanni. 1993. Teória demokracie. Bratislava: Archa.

Skills You Need. 2020. “What is Communication?” Last modified March 1, 2021. https://www.skillsyouneed.com/learn/critical-thinking.html

Straková, Zuzana, and Cimermanová, Ivana. 2005. Teaching and learning English language. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity.

Šipošová, Martina. 2017. Konštruktivistické aspekty v procese rozvíjania čítania s porozumením ako prostriedok zdokonaľovania odbornej jazykovej spôsobilosti na ceste ku kompetenciám. In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte IV., edited by Žaneta Balážová, 27–42. Zvolen: TU.

Štefániková, Lenka. 2019. Transformácia politických strán z postdemokratickej perspektívy. In Postdemokracia ako proces hľadania novej kvality demokracie, edited by Ján Koper, 79–96. Praha: Naše Vojsko.

Veverková, Darina. 2020. Rozvíjanie cudzojazyčnej čitateľskej kompetencie pri práci s odborným textom. Zvolen: TU.

Zápotočná, Oľga. 2001. Rozvoj počiatočnej literárnej gramotnosti. In Predškolská a elementárna pedagogika, edited by Branislav Pupala, 271–306. Praha: Portál.

Židová, Diana. 2018. Reading between the lines and intercultural communication in contemporary British fiction. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe, edited by Jana Duchovičová, 313–319. Nitra: PF UKF.
DOI: https://doi.org/10.22190/JTESAP2104655J

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2334-9182 (Print)
ISSN 2334-9212 (Online)